ÍNDEX

TITOL I.-  DISPOSICIONS GENERALS
TITOL II.- REGIM URBANÍSTIC DEL SOL
TITOL III.- DESPLEGAMENT DEL PLA
    CAPITOL I.-  PLANEJAMENT DERIVAT
    CAPITOL II.- GESTIÓ DE PLANEJAMENT
    CAPITOL III.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN  LES OBRES I ACTIVITATS

TITOL IV.- REGULACIÓ DELS USOS I INTENSITATS
ALS SISTEMES I ZONES


CAPITOL I.-
SISTEMES GENERALS I LOCALS

CAPITOL II.- ZONES

Art. 49.- Zona 1.- Vila Vella
Art. 50.- Zona 2.- Nucli Vell
Art  51.- Zona 3.- Edificació en front de Carrer
Art  52.- Zona 4.- Edificació en illa tancada.
Art  53.- Zona 5.- Els xalets de Tossa
Art  54.- Zona 6.- Casetes de carrer
Art  55.- Zona 7.- Paisatge de Xalets
Art  56.- Zona 8.- Paisatge de Front de Cases.
Art  57.- Zona 9.- Edificis Turístics
Art  58.- Zona 10.- Hotels
Art  59.- Zona 11.- Magatzems i Tallers
Art  60.- Zona 12.- Equipaments Privats
Art  61.- Zona 13.- Sòl Agricola
Art  62.- Zona 14.- Sòl Rural
Art  63.- Zona 15.- Boscos
Art  65.- Zona 16.- Protecció Paisatgística

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Disposició Transitòria Primera
Disposició Transitòria Segona
Disposició Transitòria Tercera
Disposició Transitòria Quarta
Disposició Transitòria Cinquena
Disposició Transitòria Sisena
Disposició Transitòria Setena
Disposició Transitòria Vuitena

ANNEX NORMATIU I

CAPITOL I.- Definició dels parámetres que fixen
l'aprofitament urbanístic.

    (Compren: Des de l'article 1 fins l'article 6)
CAPITOL II.- Definició dels parámetres referits
al sòl edificable.

    (Compren: Des de l'article 7 fins l'article 9)
CAPITOL III.- Paràmetres referits al carrer.
    (Compren: Des de l'article 10 fins l'article 12)
CAPITOL IV.- Paràmetres referits a l'edifici.
    (Compren: Des de l'article 13 fins l'article 23)
CAPITOL IV (bis).- Definició d'aquells paràmetres
de l'edificació que es refereixen al carrer.

    (Compren: Des de l'article 24 fins l'article 29)
CAPITOL V.- Definició d'aquells paràmetres de
l'edificació que es refereixen a la illa.

CAPITOL VI.- Definició d'aquells paràmetres de
l'edificació que es refereix a la parcel·la.

    (Compren: Des de l'article 32 fins l'article 40)

ANNEX NORMATIU II

CAPITOL I.
Definicions

Art.1 Classe dels usos
Art.2 Usos permesos
Art.3 Usos prohibits
Art.4 Usos públics, privats i col.lectius
Art.5 Limitacions als usos i a les activitats
a cada tipus de sòl

Art.6 Us d'habitatge
Art.7 Us hoteler

Art.8 Us comercial

Art.9 Us d'oficines i serveis privats
Art. 10 Us de magatzem
Art. 11 Us d'industria

Art. 12 Us sanitari

Art. 13 Us socio-cultural

Art. 14 Us docent

Art. 15 Us de restauració i espectacles

Art. 16 Us recreatiu

Art. 17 Us esportiu

Art. 18 Us agrícola

Art. 19 Us pecuarí

Art. 20 Us forestal

Art. 21 Us d'activitats extractives

Art. 22 Us de càmping i caravaning

Art. 23 Us de garatge-aparcament


CAPITOL II. NORMES SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS

Art. 24. Àmbit d'aplicació 
Art. 25. Definicions, notacions i unitats
Art. 26. Paràmetres de mesura i deficions  específiques
Art. 27. Directrius generals
Art. 28. Condicions exigibles a elements constructius

Art. 29. Condicions exigibles a les màquines i instal.lacions

Art. 30. Condicions d'immissió sonora i vibracions exigibles a activitats de nova implantació
Art. 31. Condicions d'immissió sonora i vibracions exigibles a activitats existents o en tràmit


CAPITOL III. RISC D'INCENDI I EXPLOSIO

Art. 32. Definicions, notacions i unitats
Art. 33. Objecte i àmbit d'aplicació
Art. 34. Compatibilitat de les activitats a les 
situacions relatives
Art. 35. Classificació d'activitats
Art. 36. L'emplaçament de l'activitat

Art. 37. Condicions mínimes exigibles als locals

Art. 38. Quadre de compatibilitats
Art. 39. Documentació per a llicències i inspeccions
Art. 40. Situacions transitòries


ANNEX NORMATIU III - Quadres Normatius

Annex normatiu III.- Models Tanques

Quadre I. Plans Especials

Pla Especial de Platja Brava
Pla Especial Zona arqueológica de llorell
Pla Especial de Cala Llevado
Pla Especial Camping Pola
Pla Especial de Puig Garrigues
Pla Especial de Cala Salions
Pla Especial de millora estética del Passeig del Mar
Pla Especial de l'Àntic Camí a Lloret
Pla Especial de la Rambla de Tossa
Pla Especial sobre el Mas Font

Pla Especial de la Via Ràpida

Pla Especial Vinya de l'Oliver
Pla Especial del Cementiri de Tossa de Mar
Pla Especial Cala Futadera

Quadre II. Estudis de Detall

Estudi de detall de l'Hotel Mar Menuda
Estudi de detall Sot de Ses Pomeres
Estudi de detall Camí de Marina
Estudi de detall Plaça del Convent

Quadre III. Unitats d'actuació

Unitat d'actuació carrer Aries
Unitat d'actuació de Pola-Giverola
Unitat d'actuació de la plaça nova de Tossa
Unitat d'actuació d'àntic camí de Llagostera
Unitat d'actuació d'Horta Perot
Unitat d'actuació Torrent dels Moros
Unitat d'actuació Can Truges
Unitat d'actuació CasaBlanca
Unitat d'actuació Can Vergonyos
Unitat d'actuació Horta Lluny

Quadre IV.- Plan Parcials

Pla Parcial Porta de Sant Feliu
Pla Parcial Cala Morisca
Modificació del Pla Parcial Martossa-Porto Pi
Pla Parcial de Mas Vilas
Modificació del Pla Parcial de Sant Eloi
Modificació del Pla Parcial de Sant Grau
Modificació del Pla Parcial de les Gabarres

Quadre V.- Unitats urbanístiques integrades

Unitat Urbanística Integrada de les Gabarres

Unitats Urbanístiques Integrades del Bon Retir,
 Can Roure, Can Martí,Can Iern,
 Carretera de Llagostera i la Sureda

Quadre VI.- Planejament aprovat que s'incorpora

Planejament aprovat que s'incorpora

Quadre VII.- Catàleg d'Edificis protegits del Núcli de Tossa

Catàleg d'edificis protegits